Kérjük, győződjön meg róla, hogy a Javascript engedélyezve van a weboldal elérhetősége

Az Általános Szerződési Feltételeket utoljára 2023. július 11-én frissítették.

1. Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek a jelen weboldalra, valamint a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tranzakciókra vonatkoznak. Önt további szerződések köthetik a velünk való kapcsolatához, illetve a tőlünk kapott termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. Ha a további szerződések bármely rendelkezése ellentétes a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésével, akkor a további szerződések rendelkezései irányadók és érvényesek.

2. Kötelező

A weboldalon való regisztrációval, a weboldalhoz való hozzáféréssel vagy annak egyéb módon történő használatával Ön elfogadja, hogy az alábbiakban meghatározott feltételek és kikötések kötelező érvényűek. A weboldal puszta használata is feltételezi ezen Általános Szerződési Feltételek megismerését és elfogadását. Egyes különleges esetekben arra is kérhetjük Önt, hogy kifejezetten beleegyezzen.

3. Elektronikus kommunikáció

A weboldal használatával vagy a velünk elektronikus úton történő kommunikációval Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy elektronikus úton kommunikálhatunk Önnel a weboldalunkon vagy e-mail küldésével, és Ön elfogadja, hogy minden megállapodás, értesítés, közlés és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikus úton nyújtunk Önnek, megfelel minden jogi követelménynek, beleértve, de nem kizárólagosan azt a követelményt, hogy az ilyen kommunikációnak írásban kell történnie.

4. Szellemi tulajdon

Mi vagy licencadóink birtokoljuk és ellenőrzünk minden szerzői jogot és egyéb szellemi tulajdonjogot a weboldalon, valamint a weboldalon megjelenített vagy azon belül elérhető adatokon, információkon és egyéb erőforrásokon.

4.1 Minden jog fenntartva

Hacsak a konkrét tartalom másként nem rendelkezik, Ön nem kap engedélyt vagy bármilyen más jogot a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy egyéb szellemi tulajdonjogok alapján. Ez azt jelenti, hogy Ön nem használhatja, másolhatja, reprodukálhatja, előadhatja, megjelenítheti, terjesztheti, elektronikus adathordozóba ágyazhatja, módosíthatja, visszafejtheti, dekompilálhatja, átruházhatja, letöltheti, továbbíthatja, pénzzé teheti, eladhatja, forgalmazhatja vagy kereskedelmi forgalomba hozhatja a weboldalon található forrásokat semmilyen formában, a mi előzetes írásbeli engedélyünk nélkül, kivéve és csak annyiban, amennyiben a kötelező jogszabályok rendelkezései (például az idézési jog) másként rendelkeznek.

5. Harmadik fél tulajdona

Weboldalunk tartalmazhat hiperhivatkozásokat vagy más hivatkozásokat más felek weboldalaira. Nem ellenőrizzük vagy vizsgáljuk felül a más felek weboldalainak tartalmát, amelyekre a jelen weboldalról linkek vezetnek. Az egyéb weboldalak által kínált termékekre vagy szolgáltatásokra az adott harmadik fél vonatkozó általános szerződési feltételei vonatkoznak. Az ilyen weboldalakon kifejtett véleményeket vagy megjelenő anyagokat nem feltétlenül osztjuk vagy támogatjuk.

Nem vállalunk felelősséget ezen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért. Ön viseli az ezen weboldalak és a kapcsolódó harmadik féltől származó szolgáltatások használatával kapcsolatos összes kockázatot. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, bármilyen módon, bármilyen okból, ami abból ered, hogy Ön személyes adatait harmadik félnek adja át.

Felelős használat

A weboldalunk meglátogatásával Ön beleegyezik, hogy azt kizárólag a jelen Feltételek, a velünk kötött további szerződések, valamint az alkalmazandó törvények, rendeletek és az általánosan elfogadott online gyakorlatok és iparági irányelvek által megengedett célokra használja. Ön nem használhatja weboldalunkat vagy szolgáltatásainkat olyan anyagok használatára, közzétételére vagy terjesztésére, amelyek rosszindulatú számítógépes szoftverekből állnak (vagy azokhoz kapcsolódnak); nem használhatja a weboldalunkon gyűjtött adatokat bármilyen direkt marketingtevékenységre, és nem végezhet semmilyen szisztematikus vagy automatizált adatgyűjtési tevékenységet weboldalunkon vagy azzal kapcsolatban.

Szigorúan tilos bármilyen olyan tevékenységet folytatni, amely kárt okoz vagy okozhat a weboldalon, vagy amely zavarja a weboldal teljesítményét, elérhetőségét vagy hozzáférhetőségét.

7. Regisztráció

Regisztrálhat egy fiókot a weboldalunkon. E folyamat során előfordulhat, hogy jelszót kell választania. Ön felelős a jelszavak és fiókinformációk bizalmas kezeléséért, és vállalja, hogy nem osztja meg jelszavait, fiókinformációit vagy a weboldalunkhoz vagy szolgáltatásainkhoz való biztonságos hozzáférést más személyekkel. Nem engedheti meg, hogy más személy az Ön fiókját használja a weboldalhoz való hozzáférésre, mivel Ön felelős minden olyan tevékenységért, amely az Ön jelszavainak vagy fiókjainak használata révén történik. Azonnal értesítenie kell minket, ha tudomására jut, hogy jelszavát felfedték.

A fiók megszüntetése után nem próbálhat meg új fiókot regisztrálni az engedélyünk nélkül.

Az elállási jog gyakorlásához Önnek egyértelmű nyilatkozatban (például postán, faxon vagy e-mailben küldött levélben) kell tájékoztatnia minket arról, hogy el kíván állni a szerződéstől. Elérhetőségeinket az alábbiakban találja. Használhatja a mellékelt mintát visszavonási űrlapde nem kötelező.

8. Ötlet benyújtása

Ne küldjön be olyan ötleteket, találmányokat, szerzői műveket vagy más, saját szellemi tulajdonának tekinthető információkat, amelyeket be szeretne mutatni nekünk, kivéve, ha előzetesen aláírtunk egy, a szellemi tulajdonra vonatkozó megállapodást vagy egy titoktartási megállapodást. Ha ilyen írásbeli megállapodás hiányában közli velünk, akkor Ön egy világméretű, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes engedélyt ad nekünk a tartalma felhasználására, sokszorosítására, tárolására, adaptálására, közzétételére, lefordítására és terjesztésére bármely meglévő vagy jövőbeli médiában.

9. A használat megszüntetése

Saját belátásunk szerint bármikor módosíthatjuk vagy megszüntethetjük a weboldalhoz vagy az azon található bármely szolgáltatáshoz való hozzáférést, ideiglenesen vagy véglegesen. Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a weboldalhoz való hozzáférésének vagy a weboldalon megosztott tartalmaknak a módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Ön nem jogosult semmilyen kártérítésre vagy egyéb kifizetésre, még akkor sem, ha bizonyos funkciók, beállítások és/vagy az Ön által biztosított vagy az Ön által használt tartalom véglegesen elveszik. Ön nem kerülheti meg vagy kerülheti meg, illetve nem kísérelheti meg megkerülni vagy megkerülni a weboldalunkon található hozzáférés-korlátozó intézkedéseket.

Garanciák és felelősség

A jelen szakasz egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki a törvény által feltételezett garanciát, amelynek korlátozása vagy kizárása jogellenes lenne. Ez a weboldal és a weboldalon található összes tartalom a "jelen állapot" és a "rendelkezésre álló állapot" alapján kerül rendelkezésre bocsátásra, és pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhat. Kifejezetten kizárunk mindenfajta, akár kifejezett, akár hallgatólagos garanciát a tartalom elérhetőségére, pontosságára vagy teljességére vonatkozóan. Nem vállalunk garanciát arra, hogy:

  • ez a weboldal vagy a tartalmunk megfelel az Ön igényeinek;
  • ez a weboldal megszakítás nélkül, időben, biztonságosan és hibamentesen lesz elérhető.

A jelen weboldalon semmi sem minősül, illetve nem célja, hogy bármilyen jogi, pénzügyi vagy orvosi tanácsadásnak minősüljön. Ha tanácsra van szüksége, forduljon megfelelő szakemberhez.

A jelen szakasz alábbi rendelkezései az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben alkalmazandók, és nem korlátozzák vagy zárják ki a felelősségünket olyan kérdésekben, amelyek tekintetében a felelősségünk korlátozása vagy kizárása törvénytelen vagy jogellenes lenne számunkra. Semmilyen esetben nem vagyunk felelősek semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért (beleértve a nyereség vagy bevétel elmaradásából, az adatok, szoftverek vagy adatbázisok elvesztéséből vagy megrongálódásából, illetve a tulajdon vagy adatok elvesztéséből vagy károsodásából eredő károkat), amely Önnél vagy bármely harmadik félnél a weboldalunkhoz való hozzáféréséből vagy annak használatából ered.

Hacsak valamely kiegészítő szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, a maximális felelősségünk az Önnel szemben a weboldalból vagy a weboldalon keresztül forgalmazott vagy értékesített termékekből és szolgáltatásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos károkért, függetlenül a felelősséget megállapító jogi formától (akár szerződés, méltányosság, gondatlanság, szándékos magatartás, kártérítés vagy más okból), 1 RON-ra korlátozódik. Ez a korlátozás összességében vonatkozik az Ön mindenfajta és természetű követelésére, keresetére és keresetindítási okára.

11. Adatvédelem

A weboldalunkhoz és/vagy szolgáltatásainkhoz való hozzáféréshez a regisztrációs folyamat részeként bizonyos adatokat kell megadnia magáról. Ön vállalja, hogy az Ön által megadott adatok mindig pontosak, helyesek és naprakészek.

Kidolgoztunk egy szabályzatot, amely az Ön adatvédelmi aggályait kezeli. További információért kérjük, tekintse meg Adatvédelmi nyilatkozat és a mi Cookie szabályzat.

12. Hozzáférhetőség

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az általunk kínált tartalmakat hozzáférhetővé tegyük a fogyatékkal élő személyek számára. Ha Ön fogyatékkal él, és fogyatékossága miatt nem tud hozzáférni weboldalunk bármely részéhez, kérjük, hogy jelezze nekünk, és részletesen írja le a felmerült problémát. Ha a probléma könnyen azonosítható és az iparági szabványos informatikai eszközökkel és technikákkal összhangban megoldható, akkor azonnal megoldjuk azt.

13. Exportkorlátozások / Jogi megfelelés

Tilos a weboldalhoz való hozzáférés olyan területekről vagy országokból, ahol a tartalom vagy a weboldalon értékesített termékek vagy szolgáltatások megvásárlása illegális. Nem használhatja ezt a weboldalt az Egyesült Királyság exporttörvényeinek és -szabályainak megsértésével.

14. Megbízás

Ön nem ruházhatja át, nem ruházhatja át és nem adhatja alvállalkozói szerződéssel tovább a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit, sem részben, sem egészben, harmadik félre a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. Bármely, a jelen szakasz megsértésével történő állítólagos engedményezés semmis és érvénytelen.

15. A jelen Általános Szerződési Feltételek megszegése

A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti egyéb jogaink sérelme nélkül, amennyiben Ön bármilyen módon megszegi a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a jogsértés kezelése érdekében az általunk megfelelőnek ítélt intézkedéseket tehetünk, beleértve a weboldalhoz való hozzáférésének ideiglenes vagy végleges felfüggesztését, az internetszolgáltatójával való kapcsolatfelvételt, hogy kérje a weboldalhoz való hozzáférésének blokkolását, és/vagy jogi lépéseket kezdeményezhetünk Ön ellen.

16. Vis maior

A pénzfizetési kötelezettségeket kivéve, a felek bármelyikének késedelme, elmulasztása vagy mulasztása a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésében vagy betartásában nem minősül a jelen feltételek megszegésének, ha és ameddig a késedelem, elmulasztás vagy mulasztás az adott fél ésszerű befolyásán kívül eső okból következik be.

17. Kompenzáció

Ön vállalja, hogy kártalanít, megvéd és ártalmatlanít minket minden olyan követeléssel, felelősséggel, kárral, veszteséggel és kiadással szemben, amely a jelen Feltételek és feltételek, valamint az alkalmazandó törvények, beleértve a szellemi tulajdonjogokat és a magánélethez fűződő jogokat is, megsértésével kapcsolatos. Ön haladéktalanul megtéríti nekünk az ilyen követelésekkel kapcsolatos vagy azokból eredő károkat, veszteségeket, költségeket és kiadásokat.

18. Lemondás

A jelen Általános Szerződési Feltételekben és bármely Megállapodásban foglalt bármely rendelkezés érvényesítésének elmulasztása, vagy a felmondási lehetőség gyakorlásának elmulasztása nem értelmezhető az ilyen rendelkezésekről való lemondásként, és nem érinti a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy bármely Megállapodás vagy annak bármely részének érvényességét, illetve az egyes rendelkezések későbbi érvényesítésének jogát.

19. Nyelv

A jelen Általános Szerződési Feltételeket kizárólag román nyelven kell értelmezni és értelmezni. Minden értesítés és levelezés kizárólag ezen a nyelven történik.

20. Teljes megállapodás

A jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a adatvédelmi nyilatkozat és cookie-szabályzata teljes megállapodást képezi Ön és Andrei Hodorog között a weboldal használatával kapcsolatban.

21. A jelen Általános Szerződési Feltételek frissítése

A jelen Általános Szerződési Feltételeket időről időre frissíthetjük. Az Ön kötelessége, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen Általános Szerződési Feltételeket a változások vagy frissítések tekintetében. A jelen Általános Szerződési Feltételek elején megadott dátum a legutóbbi módosítás dátuma. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosításai akkor lépnek hatályba, amikor a módosításokat közzétesszük ezen a weboldalon. Ha a módosítások vagy frissítések közzétételét követően továbbra is használja a weboldalt, az a jelen Általános Szerződési Feltételek betartásának és betartására vonatkozó beleegyezésének bejelentésének minősül.

22. Jogválasztás és joghatóság

A jelen Általános Szerződési Feltételekre az Egyesült Királyság törvényei az irányadók. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos bármely jogvita az Egyesült Királyság bíróságainak joghatósága alá tartozik. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely részét vagy rendelkezését a bíróság vagy más hatóság érvénytelennek és/vagy végrehajthatatlannak találja az alkalmazandó jog szerint, az ilyen rész vagy rendelkezés a megengedett legnagyobb mértékben módosul, törlésre kerül és/vagy érvényre jut, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek szándéka érvényesüljön. A többi rendelkezés nem érinti.

23. Kapcsolattartási információk

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője Andrei Hodorog.

You may contact us regarding these Terms and Conditions by writing or emailing us at the following address: salut@undegasesc.net
Lytchett House, 13 Freeland Park
Wareham Road
Poole
Dorset
BH16 6FA
Egyesült Királyság

24. Letöltés

Ön is letöltés Általános Szerződési Feltételeinket PDF formátumban.